srv5

Dret sanitari

Com a membres del “Col·lectiu Colón-Verdún”, pioners a Catalunya de l’assessorament i defensa de les víctimes d’una deficient assistència sanitària i membres actius de l’Associació “El Defensor del Paciente”, l’assessorem i defensem en cas de negligències mèdiques com són el retràs i/o errors de diagnòstic, mala pràctica quirúrgica i hospitalària, falta o insuficiència d’informació (consentiment informat), des de totes les perspectives del Dret en una activitat, al mateix temps coordinada a nivell nacional amb tots els despatxos especialitzats en la matèria.
Ha sigut vostè o algun membre de la seva família víctima d’un error o falta de diagnòstic?
No va ser vostè degudament informat dels riscos de la intervenció o del tractament al qual se l’anava a sotmetre?
S’ha sotmès a una intervenció estètica o a un tractament dental amb resultat insatisfactori?

srv2

Dret civil generalista

Assessorem en la redacció de tot tipus de contractes en matèries de compravenda, arrendaments d’habitatge i de local de negoci, préstecs; en la defensa i protecció de la propietat i de la possessió; propietat horitzontal, en la divisió de patrimonis; reclamació de deutes i constitució de fundacions, societats, associacions, tramitació del procediment de segona oportunitat…
Té intenció d’arrendar, comprar o vendre un habitatge o, de prestar o rebre diners o, de subscriure qualsevol tipus de contracte?
Desconeix l’abast dels seus drets i obligacions front la Comunitat de Propietaris?
Té vostè problemes amb professionals o industrials als quals ha encarregat un servei?
Vol emprendre una nova activitat?
I si es troba immers en un litigi, consulti’ns també: l’assessorarem sobre l’estratègia i les possibilitats d’èxit, amb la màxima sinceritat i rigor professional.

srv4

Dret de família

Assessorem en la redacció de convenis prematrimonials, capitulacions matrimonials; convenis de divorci de mutu acord; en la reclamació de pensions d’aliments, compensatòries, indemnitzacions; en temes de menors (guarda i custòdia, pàtria potestat, règim de visites), parelles de fet, modificacions de convenis prematrimonials; procediments de reconeixement i impugnació de la paternitat, filiació; expedients d’adopció; dissolució de patrimonis en la ruptura de la parella; incapacitacions i constitució de tuteles i curateles.
Desitja prevenir les condicions futures d’una indesitjada ruptura de parella?
Es troba immers en un procés de ruptura matrimonial o de parella o es proposa iniciar-lo?
Han variat les circumstàncies en les que es va produir la seva ruptura matrimonial?
Es sent víctima d’incompliment en matèria de pensions, règim de visites…?

srv3

Dret de successions

L’assessorem en matèria de redacció de testaments i disposicions testamentàries; testaments vitals; en acceptació i repudiació d’herència; reclamacions de llegítimes i llegats; participacions d’herència.
Desitja atorgar testament i té dubtes respecte de com distribuir la seva herència?
Desitja reclamar una herència?
Desitja garantir la continuïtat de la seva empresa per a quan vostè no hi sigui?
Informi’s sobre els protocols familiars per a la transmissió d’empresa.